Karthik Menon

Karthik Menon

Postdoctoral Scholar, Cardiology