Postdoctoral Scholars

Borowska, Marta

Caveney, Nathanael

Chen, Xiaojing (Tina)

Chen, Xudong

Chudinova,
Aleksandra

Collins, Daniel

Galenza, Anthony

Habrian, Chris

Han, Lei

He, Feng

Rao, Bing

Held, Richard

Huang, Min

Ito, Takao

Kim, Sang Cheol

Kreiter, Juergen

Lang, Charles

Li, Siyu

Lin, Pei-Yi

Liu, Cheng

Liu, Liu (Daisy)

Lu, Rui

Ma, Rong

Department: MCP
Faculty: Garcia

Mahoney, Jake

Marti, Ed

Matus, Daniel

Millington, Jason

Natale, Silvia

Nava, Amy

Ng, Yi-Han

Nwokonko, Robert

O'Brien, Evan

Papasergi-Scott, Makaia

Probst, Sabine

Robertson, Michael

Sacco, Michael

Saglam, Aybike

Shaye, Hamid

Shen, Jiemin

Shen, Weilu

Sherlekar Banerjee, Aparna

Siddu, Alberto

Srinivasan, Shwetha

Vitale, Carmela

Sun, Weinfei

Sun, Zijun

Tao, Pingdong

Tarver, Crissy

Thome, Christian

Tzeng, Yan-Kai

Wang, ChuChu

Wang, Haoqing

Wang, Jie

Wang, Jinzhao

Wang, Liang

Department: MCP Faculty: Skiniotis
CAP Profile

Wang, Nan

Wang, Shuai

Wen, Xian Lan

White, Ian

Wilson, Steven

Wong, Connie

Wu, Cheng-Guo

Wu, Yecun

Xu, Jun

Program: MCP
Faculty: Kobilka

Xu, Mengyuan

Program: MCP
Faculty: Maduke
CAP Profile

Yang, Aerin

Program: MCP
Faculty: Garcia
CAP Profile

Yang, Kailu

Program: HHMI
Faculty: Brunger

Zhang, Jianxiu

Zhang, Mengyang

Zhang, Xuchen

Zhao, Xiang

Zhu, Shaoyuan