Postdoctoral Scholars

Borowska, Marta

Casiraghi, Marina

Caveney, Nathanael

Chen, Xiaojing (Tina)

Chen, Xudong

Chudinova,
Aleksandra

Collins, Daniel

Couoh, Sergio

Dai, Jinye

Dargaie, Zahra

Das, Alakananda

Fan, Minrui

Galenza, Anthony

Habrian, Chris

He, Feng

He, Zheng

Held, Richard

Janetzko, John

Kan, Wei

Kif, Liakath-Ali

Kocyla, Anna

Kreiter, Juergen

Lin, Pei-Yi

Liu, Cheng

Liu, Tianxiang (Albert)

Lu, Rui

Mahoney, Jake

Marti, Ed

Matus, Daniel

Maurer, Peter

Millington, Jason

Miao, Yi

Nabet, Amber

Natale, Silvia

Nava, Amy

Nwokonko, Robert

O'Brien, Evan

Papasergi-Scott, Makaia

Probst, Sabine

Ren, Junming

Rezaei, Ehsan

Robertson, Michael

Sacco, Michael

Saglam, Aybike

Saxton, Robert

Shaye, Hamid

Shen, Weilu

Sherlekar Banerjee, Aparna

Siddu, Alberto

Sun, Zijun

Tarlow, Branden

Tarver, Crissy

Thome, Christian

Tzeng, Yan-Kai

Wang, ChuChu

Wang, Nan

Wang, Haoqing

Wang, Jie

Wang, Jinzhao

Wang, Shuai

Wen, Xian Lan

White, Ian

Wilson, Steven

Wu, Dick

Xu, Jun

Program: MCP
Faculty: Kobilka

Xu, Mengyuan

Program: MCP
Faculty: Maduke
CAP Profile

Yang, Aerin

Program: MCP
Faculty: Garcia
CAP Profile

Yang, Kailu

Program: HHMI
Faculty: Brunger

Yang, Xinbo

Zhang, Mengyang

Zhang, Xuchen

Zhao, Xiang

Zhu, Shaoyuan

Wu, Cheng-Guo

Zhang, Jianxiu