Natalia Avina Ochoa

P.I.: Rotation

navinaoc@stanford.edu

 

Sarah Cavender

P.I.: Rotation

scavende@stanford.edu

Ethan Chen

P.I.: Rotation

echen21@stanford.edu

Cesar Garcia

P.I.: Rotation

cesarga@stanford.edu

Victoria Gonzalez

P.I.: Rotation

vicgonzz@stanford.edu

 

Kayla Kulhanek

P.I.: Anusha Kalbasi

kaylark@stanford.edu

 

Danny Lee

P.I.: Rotation

dhdanlee@stanford.edu

 

Claudia Leonard

P.I.: Rotation

cleonar1@stanford.edu

 

Natalie Pilla

P.I.: Rotation

npilla@stanford.edu

 

Christopher Shiprack

P.I.: Rotation

shiprack@stanford.edu

 

Steven Wang

P.I.: Rotation

sw0722@stanford.edu