Postdoctoral Scholars

Almagor, Lior

Botelho, Salome

Casiraghi, Marina

Chanda, Soham

Chavan, Tanmay

Choi, Ucheor

Department: HHMI
Faculty: Brunger

Clark, Jason

Couoh, Sergio

Craig, Robert

Dai, Jinye

Danko, Tamas

Dargaie, Zahra

Das, Alakananda

Du, XinXin

Department: MCP
Faculty: O'Brien

Eskici, Gozde

Fan, Minrui

Fechner, Sylvia

Fonseca, Rasmus

Gan, Kathlyn

Giam, Louise

Department: MCP
Faculty: Südhof

Guo, Xue

He, Zheng

Hotz, Manuel

Hu, Hongli

Huang, Alvin

Huang, Weijiao (Vincent)

Jiang, Man

Jiang, Xian

Kan, Wei

Kato, Hideaki

Kif, Liakath-Ali

Kumar, Kaavya

Leitz, Jeremy

Li, Yenli

Liu, Nian

Liu, Zhihui

Lopes Fernandes, Ricardo

Lyubimov, Artem

Department: HHMI
Faculty: Brunger

Mahoney, Jake

Masureel, Matthieu

Mathiharan, Yamuna

Maurer, Peter

Miao, Yi

Mohan, Kritika

Mueller, Andrew

Muenich, Stefan

Nabet, Amber

Prigozhin, Maxim

Qiu, Ruoyi

Raju, Karthik

Rezaei, Ehsan

Robertson, Michael

Sando, Rick

Scharf, Daniel

Sclip, Alessandra

Department: HHMI
Faculty: Südhof

Seven, Alpay

Shalev-Benami, Moran

Sherlekar Banerjee, Aparna

Shivnaraine, Rabindra

Siepe, Dirk

Strohman, Michael

Terekhova, Ksenia

Trotter, Justin

Department: HHMI
Faculty: Südhof

Tsutsumi, Naotaka

Tzeng, Yan-Kai

Uervirojnangkoorn, Monarin

Department: HHMI
Faculty: Brunger

Van Dorp, Stijn

Venkatakrishnan, AJ

Wang, Jie

Wang, Lingxin

Wu, Dick

Wu, Xiaoting

Yang, Aerin

Program: MCP
Faculty: Garcia

Yang, Xinbo

Program: MCP
Faculty: Garcia

Yen, Michelle

Program: MCP
Faculty: Garcia

Zhang, Yan

Zhao, Minglei

Zhao, Xiang

Zhou, Bo

Zhou, Mu

Zhou, Peng

Department: HHMI
Faculty: Südhof

Zhou, Qiangjun

Department: MCP
Faculty: Brunger